top of page

Έργο - Εισαγωγή

Το ICT ENTREPRENEUR είναι ένα καινοτόμο έργο που μετά την ολοκλήρωσή του στοχεύει στην πρακτική εφαρμογή του. Χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ 2014, στη δράση με τίτλο «Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών». Το έργο υλοποιείται από 7 εταίρους από 5 διαφορετικές χώρες της ΕΕ (Κύπρος, Ισπανία, Πορτογαλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο). Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου προγράμματος επιχειρηματικότητας για τους φοιτητές και αποφοίτους του τομέα ΤΠΕ σε όλη την Ευρώπη, καθοδηγώντας τους προς μία νέα επαγγελματική πορεία. Αυτοί οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους και να διαμορφώσουν μία σωστή και ολοκληρωμένη εικόνα για το επιχειρηματικό περιβάλλον.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Μέσα από μια εις βάθος ανάλυση των υφιστάμενων προγραμμάτων επιχειρηματικότητας, των προγραμμάτων επιτάχυνσης και των εκκολαπτηρίων στην ΕΕ αλλά και πέραν από αυτήν, το έργο ICT ENTREPRENEUR θα επιδιώξει να εντοπίσει το υφιστάμενο χάσμα μεταξύ των χωρών της Νότιας ΕΕ και τις βέλτιστες πρακτικές που ήδη υπάρχουν στις χώρες της Βόρειας ΕΕ.

 

Σαν αποτέλεσμα, θα δημιουργηθεί ένα νέο, υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό πρόγραμμα για φοιτητές και απόφοιτους από τον τομέα ΤΠΕ.

 

Με την ανάπτυξη του ξεχωριστού αυτού προγράμματος, θα επιτευχθούν οι πιο κάτω στόχοι:

 

 1. Προώθηση και ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος και ανάπτυξη των εγκάρσιων δεξιοτήτων για τους φοιτητές και απόφοιτους του τομέα ΤΠΕ σε όλη την Ευρώπη.

 2. Ενίσχυση των επιπέδων επιχειρηματικότητας των φοιτητών στα πανεπιστήμια της ΕΕ.

 3. Εντοπισμός των εμποδίων που συναντούν οι φοιτητές και απόφοιτοι του ΤΠΕ στη μεταφορά των ευρημάτων τους από πανεπιστημιακές εργασίες σε επιχειρηματικές ιδέες.

 4. Υποστήριξη της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιχειρήσεων.

 5. Ανάπτυξη νέων μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας στην εκπαίδευση της επιχειρηματικότητας.

 6. Μεταφορά βέλτιστων πρακτικών από χώρες της Βόρειας ΕΕ (Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία), που έχουν μακροχρόνια εμπειρία στον τομέα της επιχειρηματικότητας και στα προγράμματα επιτάχυνσης, σε χώρες της Νότιας ΕΕ (Κύπρος, Ισπανία, Πορτογαλία).

 7. Δημιουργία νέων ευκαιριών μάθησης μέσα από την πρακτική εφαρμογή των επιχειρηματικών δεξιοτήτων.

 

Ποια είναι τα καινοτόμα στοιχεία του ICT ENTREPRENEUR;

 

 1. Δεν υπάρχει παρόμοιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα στην ΕΕ, που να αξιοποιεί τις καλύτερες πρακτικές τόσο από τη Βόρεια ΕΕ όσο και από τη Νότια ΕΕ .

 2. Η ταυτόχρονη συμμετοχή των ακαδημαϊκών και επιχειρηματιών στη συν-δημιουργία του περιεχομένου του εκπαιδευτικού προγράμματος.

 3. Εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού προγράμματος με τις απαραίτητες επιχειρηματικές ικανότητες.

 4. Αξιοποίηση και αξιολόγηση των βέλτιστων πρακτικών που έχουν αναπτυχθεί σε μια σειρά από προγράμματα επιτάχυνσης και κέντρα επιχειρηματικότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν από αυτήν.

 5. Ανάπτυξη ενός προγράμματος κατάρτισης υψηλής ποιότητας ειδικά για φοιτητές και αποφοίτους του τομέα ΤΠΕ.

 6. Χρήση αποτελεσματικών διδακτικών προσεγγίσεων, όπως πραγματικών περιπτωσιακών μελετών (case studies), καθοδήγηση (mentoring), coaching, κ.λ.π.

 7. Αξιοποίηση της δύναμης των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης προκειμένου να  ευαισθητοποιηθεί το ευρύ κοινό για την ανάπτυξη μιας θετικής εικόνας για τους επιχειρηματίες .

 

Ποιες είναι οι κύριες δραστηριότητες του ICT ENTREPRENEUR;

 

 1. Προσδιορισμός των δυνατοτήτων, των αδυναμιών, των κενών και των βέλτιστων πρακτικών των υφιστάμενων προγραμμάτων επιχειρηματικότητας.

 2. Προετοιμασία της πρώτης έκδοσης του προγράμματος ICT ENTREPRENEUR.

 3. Πιλοτική δοκιμή του προγράμματος κατάρτισης σε 5 χώρες της ΕΕ (Κύπρος, Γερμανία , Πορτογαλία , Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο) με τη συμμετοχή 20 φοιτητών και αποφοίτων του τομέα ΤΠΕ από κάθε χώρα .

 4. Λήψη ανατροφοδότησης από τους συμμετέχοντες σχετικά με την ποιότητα του προγράμματος κατάρτισης.

 5. Ανάπτυξη της τελικής έκδοσης του Προγράμματος ICT ENTREPRENEUR, το οποίο θα παρέχεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

 6. Οι 5 καλύτεροι συμμετέχοντες από κάθε χώρα θα συμμετάσχουν στην τελική ‘ICT ENTREPRENEUR Ακαδημία Επιχειρηματικότητας’ και σε Επιχειρηματικό  Διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο.

 7. Θα υλοποιηθεί διεξοδική εκστρατεία στα μέσα επικοινωνίας που θα περιλαμβάνει πολλαπλές δραστηριότητες διάχυσης σε όλη την Ευρώπη.

 

Ποια είναι τα αναμενόμενα αποτελέσματα και ο αντίκτυπος που προβλέπεται;

 

 • Ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων σε 100 φοιτητές και αποφοίτους από τον τομέα ΤΠΕ σε όλη την Ευρώπη .

 • Βοήθεια σε νέους και νέες ώστε να ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις.

 • Προσφορά ενός νέου προγράμματος κατάρτισης (με τη μορφή του προγράμματος προ-επιτάχυνσης) για διευκόλυνση της συμμετοχής των νέων σε προγράμματα επιτάχυνσης, εκκολαπτήρια, πανεπιστήμια κτλ.

 • Προβολή της προσπάθειάς μας ως παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής και εκπαιδευτικού μοντέλου για Στρατηγικές Συνεργασίες, αλλά και για άλλες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες στον τομέα της επιχειρηματικότητας.

bottom of page